Privacy

NL

(Deutsch unten)

Hartenjager is een literaire dating-app, waarbij je een briefwisseling aangaat met een (fictief) literair personage. De app beoogt biedt een interactieve, literaire ervaring, waarbij de kans bestaat om uitgenodigd te worden voor een ontmoeting met het ‘personage’. 

Hoewel de app een gevoel van eenzaamheid tijdelijk zou kunnen verlichten, kan en wil de app uitdrukkelijk geen garantie bieden op ware liefde, seks en/of andere vormen van genegenheid. Met het accepteren van de voorwaarden van de app, geef je aan hiervan op de hoogte te zijn. 

Privacy 

Respect voor de privacy van onze gebruikers en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als een belangrijk onderdeel van de app. Hieronder vind je informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 • De persoonsgegevens die de app vraagt zijn je e-mailadres en je naam. 
 • Wij zorgen er voor dat wij voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens. 
 • Je kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig met deze gegevens omgaan en deze niet aan andere partijen geven of verkopen. 
 • Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om persoonsgegevens langer te bewaren.
 • Wij doen er alles aan om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. We kunnen helaas geen 100% garantie bieden.
 • Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij vragen, in te zien. Deze kun je inzien bij de instellingen van de app. Je kunt deze persoonsgegevens daar zelf corrigeren of verwijderen.

Publiceer mijn brieven?

Door akkoord (groen vinkje) te gaan met het publiceren van je brieven, stem je ermee in dat Hartenjager (delen van) de brieven die jij via Hartenjager stuurt – met het vermelden van je naam en/of anoniem – mag gebruiken voor promotie van de app via diverse (social) media. 

Als je niet akkoord gaat met het publiceren van je brieven (kruisje), zal Hartenjager op geen enkele manier (delen van) de brieven die jij via Hartenjager stuurt openbaar maken. 

DE

Herzensjäger ist eine literarische Dating-App, bei der man in einen Briefwechsel mit einer (fiktiven) literarischen Person tritt. Die App bietet eine interaktive, literarische Erfahrung, bei der die Möglichkeit besteht, zu einem Stelldichein mit dieser ‘Person’ eingeladen zu werden.

Obwohl die App das Gefühl der Einsamkeit zeitweise erleichtern könnte, kann und will die App ausdrücklich keine Garantie auf die wahre Liebe, Sex und/oder andere Formen der Zuneigung bieten. Mit dem Akzeptieren der Bedingungen dieser App, bestätigst du, dass du hierüber informiert wurdest.

Datenschutz

Der Respekt vor dem Datenschutz unserer Benutzer und ein sorgfältiger Umgang mit ihren Personendaten sehen wir als einen wichtigen Aspekt der App an. Im Folgenden findest du Informationen darüber wie wir mit den Personendaten umgehen.

 • Die Personendaten, nach denen die App fragt, sind deine E-Mail-Adresse und dein Name.
 • Wir sorgen dafür, dass wir uns an die Gesetze und Regeln halten, die zur Benutzung für den Gebrauch von Personendaten gelten.
 • Du kannst darauf vertrauen, dass wir mit diesen Daten sorgfältig umgehen und diese nicht an Dritte weitergeben oder verkaufen.
 • Wir speichern deine Daten nicht länger als nötig, ausgenommen den Fall, dass eine gesetzliche Bestimmung uns dazu verpflichtet, Personendaten über einen längeren Zeitraum zu speichern.
 • Wir unternehmen alles, die Personendaten so gut wie möglich gegen unbefugten Zugang, Verlust oder Diebstahl abzusichern. Leider können wir darauf keine hundertprozentige Garantie geben.
 • Du hast das Recht, die Personendaten, die wir abfragen, einzusehen. Du kannst dort deine Personendaten korrigieren oder anpassen.

Meine Briefe veröffentlichen?

Mit deiner Zustimmung (grünes Häkchen) zur Veröffentlich deiner Briefe bist du damit einverstanden, dass Herzensjäger (Teile deiner) Briefe, die du über Herzensjäger verschickst – entweder unter Nennung deines Namens oder anonym – für Werbungszwecke der App bei unterschiedlichen (sozialen) Medien verwenden darf.

Bist du nicht mit dem Veröffentlichen deiner Briefe einverstanden (Kreuzchen), wird Herzensjäger auf keinerlei Art und Weise (Teile deiner) Briefe, die du über Herzensjäger verschickst, öffentlich machen.